[inno_menugioithieu]

Giới thiệu về ban tổng giám đốc

Mục tiêu phát triển đến năm 2025 là xây dựng CIENCO4 phát triển bến vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; đa dạng hóa ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông là chủ yếu, phát triển ngành nghề khác một cách hợp lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại trong sản xuất kinh doanh, chăm lo giải quyết tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phát triển Tập đoàn thành đơn vị có thương hiệu mạnh.

Nhân sự ban tổng giám đốc

Ông Tạ Văn Tố

Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:
– Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tháng 5/2014.

Ông Cao Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:
– Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tháng 5/2014.

Ông Tạ Văn Tố

Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:
– Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tháng 5/2014.

Ông Cao Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:
– Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tháng 5/2014.